นักวิชาการอุดมศึกษา
2614
พนักงานบริหารทั่วไป
2503
นักวิชาการอุดมศึกษา
2616
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
2567
พนักงานบริหารทั่วไป
2685
นักวิชาการอุดมศึกษา
2502
นักวิชาการเงินและบัญชี
2612
นักวิชาการอุดมศึกษา
2613
พนักงานเทคนิค
2554
นักวิชาการอุดมศึกษา
2615
พนักงานบริหารทั่วไป
2518
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
2582
พนักงานเทคนิค
2518
พนักงานเทคนิค
2619
นักวิชาการอุดมศึกษา
2622
พนักงานบริหารทั่วไป
2621
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2574
นักวิชาการอุดมศึกษา
2610
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2618
นักวิชาการอุดมศึกษา
2617
นักวิชาการอุดมศึกษา
2582
นักวิชาการอุดมศึกษา
2611