แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


แบบสอบถามความคิดเห็น

เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:

กรณีศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และโท

ดำเนินการวิจัยโดย

งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนคณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

คำชี้แจง  

1.  แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโทของคณะวิทยาการสื่อสาร โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการสื่อสารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความต้องการของประชาชน และการพัฒนาประเทศในอนาคต

2.  ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน คณะผู้วิจัยจะนำไปประมวลและวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 29 ข้อ