แบบประเมินโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในกำกับ : COP พัสดุ


การบริหารจัดการของด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัยในกำกับ

ระหว่างวันที่  31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์  2560

---------------------------------------

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 5 ข้อ