แบบสำรวจข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ปีการศึกษา 2559ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ขอข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก  (active learning)

คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แจ้งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560


(เมื่อเลือกรายชื่อของผู้ตอบแบบสำรวจ จะปรากฏเพียงรายวิชาที่ท่านสอนเท่านั้น)