ระบบจองพื้นที่ให้บริการ คณะวิทยาการสื่อสาร

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรมจองพื้นที่ให้บริการ(ต่อไปจะเรียกว่า ระบบจองฯ) ประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ 3 ส่วนคือ

1. ปฏิทิน สำหรับการจัดการเวลา

2. ข้อมูลพื้นที่

3. ข้อมูลกิจกรรมที่จัด

เนื้อหาพื้นที่ที่เปิดให้ทำการจอง

เนื้อหาปฏิทินสำหรับการดูรายการต่างๆที่ทำการจองตามวัน

ข้อมูลเนื้อหาแบบละเอียด พร้อมแสดงเนื้อหาโดยย่อ


การเริ่มจองพื้นที่

สามารถเริ่มต้นการจองด้วยการคลิ้กที่ปฏิทิน(เมื่อเซลล์ในตารางเป็นสีชมพู) เมื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล ให้กรอกข้อมูลดังนี้

กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น คำอธิบายโดยย่อ, คำอธิบายโดยละเอียด, หมายเลขโทรศัพท์, จำนวนผู้เข้าร่วมโดยประมาณ, ฝ่าย/หน่วยงาน/องค์กร

ข้อมูลเสริมอื่นๆ เช่น การยืมใช้ คอมพิวเตอร์, เครื่องขยายเสียง, โปรเจคเตอร์, การจองซ้ำ


หลังจากจองพื้นที่

หลังจากที่ได้ทำการยื่นขอจองพื้นที่แล้ว การจองทุกประเภทจะอยู่ในสถานะของ "การรออนุมัติ หมายความว่า ผู้ดูแลพื้นที่สามารถ อนุญาตหรือไม่ก็ได้ตามกฏการใช้งานพื้นที่ดังกล่าว

การติดต่อระหว่างผู้ดูแลพื้นที่และผู้ขอจองพื้นที่ ระบบจะใช้วิธีการส่ง email(ทั้งของนักศึกษาและบุคลากรจะเป็น xxxx@psu.ac.th)

รูปแบบการติดต่อ ได้แก่ อนุมัติ, ไม่อนุมัติ, ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น

เมื่อผู้ดูแลได้ทำการอนุมัติแล้ว จึงเป็นอันเสร็จสมบุรณ์สำหรับขั้นตอนการจองพื้นที่