แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

กรณีเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายคณะ- สาขาวิชา
1. คำร้องย้ายคณะ
2. คำร้องขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท (ภายในคณะ)
3. คำร้องขอย้ายสาขาวิชาโท (ต่างคณะ)
4. คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณีเคยศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงนครินทร์ได้อีก)
5. คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณีย้ายคณะ/สาขาวิชาเอก)
6. หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
7. เอกสารประกอบการขอย้ายคณะ/สาขาวิชา

กรณีเกี่ยวข้องกับการเรียน
1. คำร้องทั่วไป
2. คำร้องขอกรณีพิเศษ (กรณีเลยระยะเวลาที่กำหนด)
3. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตสูง/ต่ำ กว่าระเบียบฯ
4. บัตรเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน
5. บัตรลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
6. คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่
7. คำร้องขอลาพักการศึกษา
8. คำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
1,720 ครั้ง