การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 ตามแผนยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education-hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล คณะวิทยาการสื่อสารจึงมุ่งการพัฒนาเสริมสร้างทักษะสากลด้านภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ประจำปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน

กิจกรรม/โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล

   

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ


yes Socail Enterprise for Economic Development (SEED)  

Inter - cultural leadership and enterprise development exposes student
from all over the world to the unique context of Pulau Teluk Renjuna
community programme in the District of Tumpat, Kelantan, through multicutural
teamwork and socail entrepreneurship.

Objective

 • Promoting Economic Development in the Target Village
 • Cross-Cultural Leadership Development  and Learning in a
  Real Life Asian Context
 • Continuous Cooperation and Contribution to Social Enterprise

Venue

 • San Beda College (SBC), Manila, Philipines
 • Universiti Malaysia Kalantan, Kalantan, Malaysia
 • Parahyangan Catholic University, Bandung, Indonesia 

ระยะเวลา : เดือนกรกฎาคม - กันยายน

ค่าใช้จ่าย : 38,000 บาท  (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน คณะฯสนับสนุน 70%
และผู้เข้าร่วมโครงการเสียค่าใช้จ่าย 30%)

หมายเหตุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
E-mail : lalita-y@bunga.pn.psu.ac.th 
   
yesASEAN Future Leaders Summit (AFLES)     

 

ASEAN Future Leaders Summit (AFLES)  is one week long student
leadership transformation inviting the student lesders from leading 
universities in ASEAN region. This is the first endeavor in bringing
the best talented minds of both universities under one program and
to enrich them with the leadership capabilities. This program intends
to create a networking platform for participants to share idea and
knowledge in critical issues of higher education, leadership and
student participation and to aid in policy making to create a sustainable
tomorrow for younger generation.

Host institution : Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia

                                Prince of Somgkla University, Hatyai Campus, Thailand

ระยะเวลา : เดือนสิงหาคม - ตุลาคม

ค่าใช้จ่าย :  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี         
E-mail : lalita-y@bunga.pn.psu.ac.th


 
     
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในประเทศ
yes English Camp 

Objective English Camp

 • Provide students with an opportunity to improve their English
  language skills though natural settings with native speakers.
 • Enhance students' English language khowledge and skill in
  speaking, listening, reading, and writing.
 • Increase cultural awareness and share experiences with
  foreigners.
 • Encourage students to have a wide perspective, including
  increased tolerance and understanding of the need to coexist
  peacefully with others.
 • Provide students with knowledge that will benefit them in their daily lives.

Host institution : Prince of Somgkla University, Hatyai Campus, Thailand 
& Ball State University (BSU) , Amarica

ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ทางคณะฯสนับสนุน 2,000 บาท นักศึกษาออกเอง 500 บาท 

หมายเหตุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
E-mail : lalita-y@bunga.pn.psu.ac.th

 


 

"ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้ความเชื่อมั่น ความกล้า กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ ดีใจที่ตัดสินใจมาร่วมค่ายครั้งนี้
เพราะทัศนะคติต่อภาษาอังกฤษของตัวเองดีขึ้นมาก  คิดว่าตัวเองไม่กลัวที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกแล้วค่ะ
ถือเป็นก้าวที่สำคัญ อยากฝากบอกน้องๆที่กลัวภาษาอังกฤษ เพียงก้าวผ่านความกลัวนิดเดียว
เราก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากมาย ทั้งจากพี่ชาวต่างชาติ เพื่อนร่วมค่ายทุกคน ได้เที่ยวได้เรียนรู้ภาษา
เป็นค่ายที่ประทับใจมากค่ะ ปีหน้าถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมอีกแน่นอนค่ะ"  
....
นางสาววันนิสา เจ๊ะอามิ  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ชั้นปีที่ 3

yes โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 3 โครงการ

        ผู้ดำเนินการ :  คณะวิทยาการสื่อสาร

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการ “ARE YOU READY”

1. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของ                     นักศึกษาชั้นปีที่ 3

2. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารชั้นปีที่ 3  เดือนพฤศจิกายน
โครงการ “สอนเสริมรายวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1”

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเกี่ยวกับบทเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนอีกครั้งก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

3.  เพื่อให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผล

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารชั้นปีที่ 1

1 วัน ก่อนสัปดาห์การสอบกลางภาคและก่อนสอบปลายภาค

โครงการ “สอนเสริมรายวิชา 417-102 ภาษาอังกฤษ 2”

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเกี่ยวกับบทเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนอีกครั้งก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

3.  เพื่อให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผล

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารชั้นปีที่ 1

2 วัน (ก่อนสัปดาห์การสอบกลางภาคและก่อนสอบปลายภาค)

 

 

ทุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

yesทุนเรียนภาษาอังกฤษ สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษออมทองปัตตานี

 • จำนวน 1 คอร์ส 40 ชั่วโมง
 • จำนวน 2 ทุนทุนละ 2,900 บาท โดยคณะฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา
 • ระยะเวลาช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม

yesทุุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วม โดยทางคณะกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะสากลของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของทุนสนับสนุน ขั้นตอนการนำเสนอขอทุนดังกล่าวมีดังนี้

 • ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ 
 • รอพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • สัมภาษณ์
 • แจ้งผลการพิจารณา
 • ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายของคณะฯ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ MOU Addendum


1.โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (2 สัปดาห์) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ South China Agricultural University (SCAU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Host institution : South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวนนักศึกษา : 2 คน

ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย : คณะฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ หาดใหญ่ - กทม. - กวางโจว - กทม. - หาดใหญ่, ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง 1,000 บาท/ สัปดาห์

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน


2. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Host institution : Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวนนักศึกษา : 3 คน

ระยะเวลา : ภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนสิงหาคม - ธันวาคม) ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนมีนาคม - กรกฏาคม)

ค่าใช้จ่าย : คณะฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ หาดใหญ่ - กทม. - ฉงชิ่ง - กทม. - หาดใหญ่, ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง 4,000 บาท/ เดือน

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.interaffairs.psu.ac.th/
Facebook: งานวิเทศสัมพันธ์และงานส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร และ
               : interaffairs PSU

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,924 ครั้ง