การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

 
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การรับเชิญเป็นวิทยากร การให้คำปรึกษาแก่ชุมชน แก่หน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป
 

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 
คณะวิทยาการสื่อสารมีการให้บริการทางวิชาการโดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้
 
1. บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ปฏิบัติการ
 
คณะวิทยาการสื่อสาร ให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม และอุปกรณ์ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานแก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ห้องประชุมและห้องบรรยาย
 • ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง  บริการด้านการบันทึกเสียง  อัดสปอตโฆษณา เป็นต้น
 • ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ให้บริการถ่ายทำเทปโทรทัศน์  การบันทึกเทป การตัดต่อและผลิตสื่อ
 • อุปกรณ์ปฏิบัติการ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ บันทึกภาพและเสียง
 
 
 
2. บริการฝึกอบรม
 
คณะวิทยาการสื่อสารเป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสารคือ "นิเทศศาสตร์" กับ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ โดยคณะฯ ได้มีโครงการบริการวิชาการครอบคลุมสาขาวิชาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 

1) ด้านนิเทศศาสตร์

 • ด้านสื่อสารมวลชน เช่น โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่“รู้เท่าทันสื่อ” และโครงการอบรม “ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
 • ด้านวารสารศาสตร์ เช่น อบรมเทคนิคการเขียนเชิงวารสารศาสตร์, อบรมผู้สื่อข่าวชุมชน, อบรมเยาวชนคนข่าว, อบรม “Photoshop” และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Photo Trip: ทัศนศึกษาเพื่อสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย
 • ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เช่น อบรมการตัดต่อวีดีทัศน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์ฝึกปฏิบัติสำหรับเยาวชนชายแดนใต้”, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวต่อไปของวิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”และการอบรมเรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์
 • ด้านการสื่อสารการตลาด เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก”
 
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ITพี่สอนน้อง"  และโครงการไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
 
3) ด้านนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเช่น โครงการสื่อการเรียนรู้สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ คณะวิทยาการสื่อสาร ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เช่น โครงการ “ตามรอยวิถีชุมชน”, โครงการนักสื่อสารพัฒนาชุมชนตอนสร้างฝายถวายพ่อหลวงและโครงการธารน้ำใจ เป็นต้น 
 
 
 
 
3. บริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน
 

คณะวิทยาการสื่อสารมีบริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน ในหัวข้อ/เรื่องดังต่อไปนี้

 • ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน  การจัดและผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารในกลุ่ม  การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ และการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์  การออกแบบฐานข้อมูล
 • ด้านสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนาได้แก่ การวางแผนการตลาด
 • ด้านการออกแบบสื่อและผลิตสื่อได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การผลิตหนังสั้นและการ์ตูนแอนิเมชัน
 • ด้านการจัดกิจกรรมของชุมชน  ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านทักษะการทำงานร่วมกัน ภาวะผู้นำ  การสื่อสารในกลุ่มเพื่อการพัฒนา  การผลิตสื่อชุมชน  และการรณรงค์ในชุมชน
 
 
 
4. วิทยากรตามคำเชิญของชุมชน/หน่วยงานภายนอก
 

คณะวิทยาการสื่อสารมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังต่อไปนี้

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
 
 
 
5. การติดต่อ/สอบถามด้านการให้บริการวิชาการของคณะฯ
 
>> บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ปฏิบัติการ/บริการฝึกอบรม/บริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชนและวิทยากร
>> สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     โทรศัพท์/โทรสาร 0 7334 9692  Website:http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th
 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
1,156 ครั้ง