โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

ผลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร


ปี 2557
  Sariyan Binsalah and Muazzan Binsalah.  (2557). Moblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to Opportunity.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร)                        
  วลักษณ์กมล จ่างกมล และอมรรัตน์ ชนะการณ์ (2557).สื่อทางเลือกยุคดิจิตอลกับผลประโยชน์สาธารณะ กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลางเพื่อสันภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สภาการหนังสือพิมพ์แหง่ชาติและสถาบันอิศรา)

ปี 2555
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และคณะ (2555).พฤติกรรมการรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง. ปัตตานี (กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี)
 
    ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นา และดุษฎี เพ็ชรมงคล.(2555).ข่าวที่ไม่เป็นข่าว : ศึกษาประเด็นข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2547-2553.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ (สถานวิจัยความขัดแย้งและหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้)
 
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และคณะ (2555).พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี: คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน)

ปี 2554
   โครงการเสริมสร้างความความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการวิจัย 6 เรื่อง ได้แก่
จารียา อรรถอนุชิต.(2554).สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และศุภราภรณ์ ทวนน้อย.(2554). การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและโทรทัศน์บอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง.ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน และศริยา บิลแสละ.(2554).การนำเสนอข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สมัชชา นิลปัทม์ และบัณฑิกา จารุมา.(2554).สื่อมวลชนกับการเสริมสร้างความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่ควรจะเป็น และเส้นทางสู่การสื่อสารเพื่อสันติภาพ.ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ชรินรัตน์ สมโลก และอรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.(2554).สถานภาพ บทบาท การดำเนินงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุเพื่อร่วมสร้างสันติภาพใน 5 จังหวัดตอนล่าง :จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส.ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ฐิติมา เทพญา และดุษฎี เพ็ชรมงคล.(2554).ขีดความสามารถของสื่อและการนำเสนอข่าวออนไลน์ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้.ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ชรินรัตน์ สมโลก.(2554).การวิจัยพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของจังหวัดสตูล. ปัตตานี :  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 

ปี 2552
   ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา.(2552).การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส). ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร)                                                                                                                       

ปี 2551
  นุวรรณ ทับเที่ยง และ วนิดา บุญพร้อม.  (2551). การวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร)                            
                                                                                                                        
ศริยา บิลแสละ.(2551).การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ.ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร)
 
อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, นุวรรณ ทับเที่ยง และอรุณีวรรณ บัวเนี่ยว. (2551).การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : จังหวัดปัตตานี. ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข)
 
จารุณี  สุวรรณรัศมี.  (2551).การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน. ปัตตานี: คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กองทุนสนับสนุนการวิจัย)
 

ปี 2550
 

ชุดโครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ        
อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ และคณะ.  (2550). สาร สื่อ สันติสุข.โครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสันติสุขของชาติ.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  (สำนักวิจัยแห่งชาติ)

  • จารียา อรรถอนุชิต และ อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.  (2550).  การวิจัยแบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

  • สากีเราะ แยนา.  (2550).  การวิจัยภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ วาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.   

  • ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล และ วิภัทร ศรุติพรหม.  (2550).  ระบบป้องกันและเตือนภัยคุกคาม Server จากอินเทอร์เนต (Internet) แบบร่วมด้วยช่วยกัน.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.      

  • วลักษณ์กมล จ่างกมล.  (2550).  การวิจัยสื่อเพื่อสันติภาพ : จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์.

  • นุวรรณ ทับเที่ยง.  (2550).  โครงการวิจัยผลกระทบของการสื่อสารมวลชน : ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

  • จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม.  (2550).  เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของชุมชน.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

  • จารียา อรรถอนุชิต.  (2550).  พัฒนาการข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

  • ศริยา บิลแสละ และประสิทธิ์ อับดุลวาฮับ.  (2550).  โครงการวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร 

  • อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ.  (2550).  การให้บริการและการใช้อินเทอร์เน็ตตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส.  ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 


ปี 2547
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และกุสุมา กูใหญ่.  (2547).  รายงานประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2544 และ 2546. (เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม)  
                                    

ปี 2546
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่ และวลักษณ์กมล จ่างกมล. (2546). การมีส่วนร่วม รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม และปัจจัย เกื้อหนุนในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงอวนรุน และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยองค์กรชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี. (สถาบันพระปกเกล้า)   
 
วลักษณ์กมล จ่างกมล และกุสุมา กูใหญ่. (2546). สภาพแวดล้อมและปัญหาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร)
 
ปรารถนา กาลเนาวกุล และกุสุมา กูใหญ่. (2546). การศึกษาสังคมแบบทวิภาษา : สภาพการใช้และผลกระทบทางสังคม. (กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปี 2545
ชาลิสา มากแผ่นทอง. (2545). การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน : กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)                
        
ชาลิสา มากแผ่นทอง ปรารถนา กาลเนาวกุล และกุสุมา กูใหญ่. (2545). ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. (งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2545)
 

ปี 2544
  ชาลิสา มากแผ่นทอง. (2544). การวางผังรายการโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย. (ทุนพัฒนานักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2542)
 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
1,565 ครั้ง