โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินโครงการ
  สื่อทางเลือกยุคดิจิตอลกับผลประโยชน์สาธารณะ: กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลางเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสถาบันอิศรา ปี 2556)
  The Role of Social Marketing in Promotion of nutrition for Pregnant Women in Pattani,Thailand โดยดร.ฮัมเดีย มูดอ  (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2555)
  Mobile Learning: The Case Study of the Four Southernmost Provinces of Thailand in Transforming Critical to  Opportunity โดยดร.มูอัสซัล บิลแสละ และ
ดร.ศริยา บิลแสละ (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2555)
  การวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณ์การสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี โดยอาจารย์อาทิตยา สมโลก (ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ปี 2554)
  การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สื่อสารและการมีส่วนร่วมการจัดการลุ่มแม่น้ำสายบุรี ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี  โดยอาจารย์ศุภราภรณ์ ทวนน้อย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2554)
  การปรับปรุงคุณภาพกล้องวิดีโอจากกล้องวงจรปิด โดยผศ.อาหมาน หมัดเจริญ (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2553)
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการให้แสงและเงาภาพ 3 มิติ (Rendering)ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม : กรณีศึกษาภาพ 3 มิติที่พัฒนาโดยนักศึกษาในวิชาเรียนการสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงคณะวิทยาการสื่อสาร โดยอาจารย์ฐิติมา เทพญา และอาจารย์ชนกิตติ์ ธนะสุข (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2553) 
  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบระหว่างละครและฉากหลัง โดยอาจารย์ศุภราภรณ์ ทวนน้อย (ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2553) 
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิทยุฝึกปฎิบัติ Commsci Radio 105.5 MHZ โดยอาจารย์ชรินรัตน์ สมโลก (ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2553) 
  วิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะของผู้นำทางความคิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน (สถานวิจัยความขัดแย้งและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี 2553)
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
1,022 ครั้ง