งานวิจัย

งานวิจัยที่มีคุณภาพ นำสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคม สร้างสมและเผยแพร่องค์ความรู้
 
แผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร
เป้าประสงค์ที่ 1  : เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารในระดับภูมิภาค
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
     1. สร้างความตระหนัก กระตุ้นให้อาจารย์ นักวิชาการนักวิจัยท้องถิ่น นักศึกษา และชุมชน เห็นความสำคัญของการทำวิจัยและนำไปสู่การปฏิบัติการ      1. จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยเพิ่มขึ้น
     2. จำนวนงานวิจัยและจำนวนผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
     2. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้าน
    งานวิจัย และกระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการ
     3. จะต้องศึกษาดูงานศึกษาในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการผลิตผลงานทางวิชาการ
     4 .มี KM เกี่ยวกับงานวิจัย
     3. 3.จัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัย มีทำหน้าที่
        3.1 ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย เช่น การเขียนโครงการ /การหาแหล่งทุน /ขั้นตอนการทำวิจัย เป็นต้น
        3.2 จัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยและเป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
        3.3  ประสานงาน /สร้างเครือข่าย ในระดับชุมชน/สถาบันทั้งในและต่างประเทศ /MOU ระดับชาติ
        3.4  ให้บริการแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมระดับภูมิภาค
        3.5สนับสนุนและสร้างงานวิจัยแบบ action research และ participatory research (ทั้งหน่วยสร้างเอง ชาวบ้าน /นักศึกษา)
        3.6 เผยแพร่ผลงานวิจัย
                3.6.1 นำงานวิจัยมาย่อยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และนำเสนอผ่านสื่อชนิดต่างๆ ที่เข้าถึงชุมชนได้
                3.6.2 นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
                3.6.3 จัดทำวารสารด้านงานวิชาการและวิจัยในคณะ
        3.7 สนับสนุนทุนวิจัยและประสานงานการจัดหาทุนจากภายในและภายนอก
     5. จำนวนการเข้ารับบริการ ตามกลยุทธ์ข้อ 3.1-3.4
     6. จำนวนสมาชิกในเครือข่ายวิจัยและผู้สนับสนุน
     7. มีฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
     8. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอใน เวทีต่างๆ
     9. การตีพิมพ์เผยแพร่และการนำเสนอในเวทีต่างๆ
     10. จำนวนทุนวิจัย (บาท/คน/ปี)
      11. มีบรรณาธิการวารสารคณะ
 
เป้าประสงค์ที่ 2  : พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความสำเร็จ
     1. ส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ      1. จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 50
     2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 30 (นับรวมเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน)
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,527 ครั้ง