หลักสูตร MDIC

img032.jpg

หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิตสาขานวัตกรรมการออกแบบ
และสร้างสรรค์สื่อ

Bachelor of Arts Program in Media Design Innovation and 
Creation

บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เป็นผู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดความคิดและทักษะทางศิลปะในการออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีพลัง

เรียนอะไรใน......นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ  วีดีโอและออดิโอสำหรับสื่อดิจิทัล
 การเขียนบท การออกแบบตัวละครและบทภาพ  การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสื่อ  คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
 มโนทัศน์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  การออกแบบและการผลิตสื่อ
 นวัตกรรมมัลติมีเดีย  การออกแบบและการผลิตเว็บเชิงโต้ตอบ
เรียนจบแล้วทำอะไร ??   
2D Animation (นักสร้างการ์ตูน 2D) Producer (ผู้ผลิต/ผู้อำนวยการสร้าง)
3D Animation (นักสร้างการ์ตูน 3D) Editor (นักตัดต่อวิดีโอ)
Graphic Designer (นักออกแบบกราฟฟิก) Web Designer (นักออกแบบเว็บ)
Art Director (ผู้กำกับศิลป์)    
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
8,375 ครั้ง