หลักสูตรปรับปรุง 2554

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
​วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Information and Communication Technology)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรทุกระดับด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรมิติทางสังคม คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ด้านการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการโดยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและมิติทางสังคมคุณธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรม และจริยธรรม เพื่อสรรค์สร้างความเข้าใจอันดีและความเท่าเทียมทางการสื่อสารของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ออกแบบระบบสารสนเทศได้ และมีความสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเองสามารถเผยแพร่ความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพของตนเองสู่ชุมชนได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 126 (8/2554) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 334 (7/2554) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,782 ครั้ง