สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ICT.jpg

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
Department of Information and Communication Technology

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เรียนอะไรในสาขานี้
 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร  ฯลฯ
เรียนจบแล้วทำงานอะไร ??   
 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โปรแกรมเมอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
8,327 ครั้ง