หลักสูตร ICT

ICT.jpg

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and 
Communication Technology

บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการพัฒนาองค์กรทุกระดับด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กร

มิติทางสังคม คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เรียนอะไรใน......เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 การจัดการฐานข้อมูล  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปกิบัติการ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร    
เรียนจบแล้วทำอะไร ??   
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค นักพัฒนาฐานข้อมูล
นักวิเคราะห์ระบบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่ระบบงาน
นักพัฒนาเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
5,749 ครั้ง