หลักฐานประกอบการการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2556

bull_orange01.gif   หลักฐานประกอบการการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2556
 

bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
bull_arrow_green.gif    องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
bull_arrow_green.gif     องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
bull_arrow_green.gif     องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
bull_arrow_green.gif     องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบสำนักงาน ก.พ.ร.
bull_arrow_green.gif     องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 ดี (3D)
bull_arrow_green.gif     องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 24 ก.ค. 2017 09:28:52
363 ครั้ง