รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2556

bull_orange01.gif   ปก
bull_orange01.gif   คำนำ
bull_orange01.gif   สารบัญ
bull_orange01.gif   ส่วนที่ 1  ส่วนนำ
bull_orange01.gif   ส่วนที่ 2  รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set
bull_orange01.gif   ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานและการประเมินตนเองของแต่ละตัวบ่งชี้
 

bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบสำนักงาน ก.พ.ร.
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 ดี (3D)
bull_arrow_green.gif   องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

bull_orange01.gif   ส่วนที่ 4  รายงานการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
 

bull_arrow_green.gif   ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
bull_arrow_green.gif   ตารางที่ ส.1 (สกอ.) ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
bull_arrow_green.gif   ตารางที่ ส.1 (สมศ.) ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
bull_arrow_green.gif   ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
bull_arrow_green.gif   ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
bull_arrow_green.gif   ตารางที่ ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
bull_arrow_green.gif   ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

bull_orange01.gif   ส่วนที่ 5  ตารางแสดงการคำนวณผลการประเมินคุณภาพ
bull_orange01.gif   ส่วนที่ 6  แผน-ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2553-2558
bull_orange01.gif   ภาคผนวก
                ภาคผนวก ก   ความหมายรหัสเอกสารอ้างอิง
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 24 ก.ค. 2017 09:15:58
541 ครั้ง