ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่สำคัญ  
             
ฝ่ายบริหาร     ฝ่ายวิชาการ  
           
การเงิน     หลักสูตรการเรียนการสอน  
การเดินทางไปราชการ     การเที่ยบรายวิชา/หลักสูตร  
การเบิกค่าตรวจข้อสอบ     แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกผลการเรียน  
ค่าสอนพิเศษ          
             
พัสดุ       สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การจัดซื้อ/จัดหา        
การเบิกจ่ายวัสดุ        
การจำแนกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์          
บุคคล            

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

         
การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์          
ระเบียบการลาราชการ          
สรุปข้อแตกต่างว่าด้วยการลา ฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ตั้งแต่ 25 มกราคม 2555          
สรุปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาของข้าราชการและพนักงานฯ          
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ          
แนวปฏิบัติและตัวอย่างการขออนุมัติไปราชการภายในประเทศของบุคลากร          
การกําหนดภาระงานบุคลากร          
นวัตกรรมการสอน          
ภาะงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ          
หลักเกณฑ์-กพอ-การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ          
ตำแหน่งทางวิชาการจากเว็บมหาวิทยาลัย          
ระเบียบที่ควรรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยจากเว็บมหาวิทยาลัย          
             
             
             
             

 

 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
1,544 ครั้ง