การประกันคุณภาพการศึกษา

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูล

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อมูล

แบบฟอร์มและแบบประเมิน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)

CHE QA ONLINE


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูล

แบบฟอร์มและแบบประเมิน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คู่มือและข้อมูล

แบบฟอร์ม

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

กำลังดำเนินการ


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550


แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2554


รวม Links ที่เกี่ยวข้อง

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
5,422 ครั้ง