ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะวิทยาการสื่อสาร Board of Management Communication Sciences

Muazzan.jpg

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
Muazzan Binsaleh, Ph.D.

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
Dean of the Faculty of Communication Sciences

e-mail: muazzan.b@psu.ac.th

Ext.: 2600

59bea5c17bed0_59bea5c17ac49.jpg

ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
Asst.Prof.Sakiroh Yaena Benharoon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
Associate Dean, Academic Affairs and Services

e-mail: sakiroh.y@psu.ac.th

Ext.: -

Kritsadee.jpg

ดร.กฤษดี พ่วงรอด
Kritsadee Phuangrod, Ph.D.

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Associate Dean, Research and Graduate Studies

e-mail: kritsadee.p@psu.ac.th

Ext.: -

Kamtorn.jpg

ดร.กำธร เกิดทิพย์
Kamtorn Kerdthip, Ph.D.

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Associate Dean, Student Affairs

e-mail: kamtorn.k@psu.ac.th

Ext.: -

Sumpunt.jpg

ดร.สัมพันธ์ คงมาก
Sumpunt Khongmark, Ph.D.

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
Associate Dean, Information Technology and Special Affairs

e-mail: sumpunt.k@psu.ac.th

Ext.: -

 


 

ผู้อำนวยการหลักสูตร Course Director

5836c94963fe7_5836c94963251.jpg

อาจารย์ปวิชญา ชนะการณ์
Pawitchaya Chanakan

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Course Director, Communication Arts

e-mail: amornrat.c@psu.ac.th

Ext.: 2653

5836cbea3cafe_5836cbea3b423.jpg

ดร. ซัมรี เจ๊ะอารน
Zamree Che-aron Ph.D.

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
Course Director, Information and Communication Technology

e-mail: zamree.c@psu.ac.th

Ext.: 2639

5836cbcc3a162_5836cbcc396d3.jpg

อาจารย์เกวภร สังขมาศ
Kewabhorn Sangkhamart

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
Course Director, Media Design Innovation and Creation

e-mail: kewaporn.s@psu.ac.th

Ext.: 2656

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,881 ครั้ง