Faculty of
Communication Sciences

ข่าวสาร News

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2559 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Social Enterprise for Economic Development 2016 (UNPAR SEED 2016) รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic Development 2016 (UNPAR SEED 2016)

นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558 นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558

ประมวลภาพ Photo

ปฏิทินกิจกรรม Calendar

บุคลากร Persons

อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

More info

ยุพดี อุดมพงษ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
2613

More info

สัมพันธ์ คงมาก
อาจารย์
2643

More info

สุชาวดี ประสพเนตร
นักวิชาการอุดมศึกษา
2622

More info

ชวนิทธิ์ ธนะสุข
พนักงานบริหารทั่วไป
2503

More info

นาวิกา เพ็งจันทร์
พนักงานบริหารทั่วไป
2685

More info

แก่นจันทร์ มูสิกธรรม
นักวิชาการอุดมศึกษา
2611

More info

ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
2616

More info