Faculty of
Communication Sciences

ข่าวสาร News

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2559 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Social Enterprise for Economic Development 2016 (UNPAR SEED 2016) รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic Development 2016 (UNPAR SEED 2016)

นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558 นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558

ประมวลภาพ Photo

ปฏิทินกิจกรรม Calendar

บุคลากร Persons

อุสมาน ตาเละ
นักวิชาการอุดมศึกษา
2582

More info

ดุษฎี เพ็ชรมงคล
อาจารย์
-

More info

อาหมาน หมัดเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2635

More info

ปวิชญา ชนะการณ์
อาจารย์
2663

More info

อรทัย จารุวิเศษ
นักวิชาการอุดมศึกษา
2610

More info

ภักดี ต่วนศิริ
อาจารย์
2649

More info

วาสิณี จันทอง
พนักงานบริหารทั่วไป
2518

More info

พิมพ์ชนก พลวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
2612

More info