Faculty of
Communication Sciences

ข่าวสาร News

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2559 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Social Enterprise for Economic Development 2016 (UNPAR SEED 2016) รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic Development 2016 (UNPAR SEED 2016)

นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558 นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558

ประมวลภาพ Photo

ปฏิทินกิจกรรม Calendar

บุคลากร Persons

อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

More info

ชนกิตติ์ ธนะสุข
อาจารย์
-

More info

อิทธิเดช รัตนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
2617

More info

เกวภร สังขมาศ
อาจารย์
2656

More info

สัมพันธ์ คงมาก
อาจารย์
2643

More info

ปวิชญา ชนะการณ์
อาจารย์
2663

More info

รุสมาน ยูโซะ
พนักงานเทคนิค
2554

More info

บัดรูดิง ขาลี
อาจารย์
2649

More info