ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 888

ปีทีแล้วเสร็จ
2560
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
ศึกษาระดับความเชื่อมั่นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราฮาลาลไทย; กรณีผู้บริโภคศึกษาชาวไทย มาเลย์ และอาหรับ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
Examining consumers' confidence and the factor influence on consumers' confidence on halal certification of thailand: a case study of thai, malay and arab customers
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ฮัมเดีย มูดอ
นักวิจัยร่วม
-
แหล่งทุนสนับสนุน
สถาบันฮาลาล ม.อ.
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th