ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 887

ปีงบประมาณที่รับทุน
2561
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การสื่อสารสาธารณะเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในกระบวนการสันติภาพ
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
Public Communication for Conflict Transformation in Peace Process of Thailand’s Deep South Provinces
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
กุสุมา กูใหญ่
นักวิจัยร่วม
ปวิชญา ชนะการณ์/ จารียา อรรถอนุชิต
ระยะเวลา
1 ปี
ช่วงเวลา
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
งบประมาณ (บาท)
449,640