ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 787

ปีทีแล้วเสร็จ
2560
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและเนื้อหาสารที่เหมาะสมในการสื่อสารสุขภาพจิตเด็ก ภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
Knowledge, Attitude, and the Appropriate Message about Mental Healthof Children to Communicate of Radio Broadcasters in the Crisis of Southernmost Provinces Thailand (Songkla, Satun, Pattani, Yala and Narathiwas)
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th