ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 786

ปีงบประมาณที่รับทุน
2560
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การพัฒนาหนังสือภาพเคลื่อนไหวส่งเสริมการอ่านและการเขียนอักษรยาวีในโรงเรียนตาดีกา
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
บัดรูดิง ขาลี
นักวิจัยร่วม
 
ระยะเวลา
1 ปี
ช่วงเวลา
15 มี.ค.-14 มี.ค.61
งบประมาณ (บาท)
90,000