ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 782

ปีทีแล้วเสร็จ
2560
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
วันพิชิต ศรีสุข และคณะ
นักวิจัยร่วม
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา/ ปรียา แก้วพิมล/ สุธิรัส ชูชื่น/ มนูญ ศิรินุพงศ์/ ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ/ ประจวบ ทองศรี/ เทียนทิพย์ ไกรพรม/ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์/ บุรฉัตร ศรีพิทักษ์/ พัลลภ เมืองแมน/ จรัส ชูชื่น / อับดุลคอเล็ด เจ๊ะแต/ หนึ่งนยา ไหลงาม
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th