ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 777

ปีงบประมาณที่รับทุน
2560
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
ม.อ.ปัตตานีกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา: วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
นักวิจัยร่วม
วลักษณ์กมล จ่างกมล/ ฮัมเดีย มูดอ/ ชนกิตติ์ ธนะสุข/ กำธร เกิดทิพย์
ระยะเวลา
1 ปี 6 เดือน
ช่วงเวลา
มี.ค.60-ก.พ.62
งบประมาณ (บาท)