ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 776

ปีงบประมาณที่รับทุน
2559
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
ศึกษาระดับความเชื่อมั่นและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราฮาลาลไทย : กรณีผู้บริโภคชาวไทย มาเลย์ และอาหรับ
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
สถาบันฮาลาล ม.อ.
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ฮัมเดีย
นักวิจัยร่วม
 
ระยะเวลา
1 ปี
ช่วงเวลา
1 ส.ค.58-30 ก.ย.59
งบประมาณ (บาท)
400,000