ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 775

ปีงบประมาณที่รับทุน
2560
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ฮัมเดีย มูดอ
นักวิจัยร่วม
จารียา อรรถอนุชิต
ระยะเวลา
6 เดือน
ช่วงเวลา
1 เม.ย-30 ก.ย.60
งบประมาณ (บาท)
140,000