ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 774

ปีงบประมาณที่รับทุน
2559
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย CHANG Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
มูอัสซัล บิลแสละ
นักวิจัยร่วม
ศริยา บิลแสละ
ระยะเวลา
1 ปี 6 เดือน
ช่วงเวลา
6 ธ.ค.59- พ.ค.61
งบประมาณ (บาท)
1,044,000