ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 771

ปีงบประมาณที่รับทุน
2558
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด "กิเลสแห่งจิต"
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
สิทธิกร เทพสุวรรณ
นักวิจัยร่วม
 
ระยะเวลา
1 ปี
ช่วงเวลา
20 ธ.ค.57-29 ธ.ค.58
งบประมาณ (บาท)
50,000