ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 770

ปีงบประมาณที่รับทุน
2560
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจโอท็อปในจังหวัดปัตตานี
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ฮัมเดีย มูดอ
นักวิจัยร่วม
จารียา อรรถอนุชิต
ระยะเวลา
1 ปี 6 เดือน
ช่วงเวลา
7 ก.พ.60-6 ส.ค.61
งบประมาณ (บาท)
99,980