ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 769

ปีงบประมาณที่รับทุน
2560
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยจากวัฒนธรรมทางสายตาในจังหวัดปัตตานี
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ชนะกิตติ์ ธนะสุข
นักวิจัยร่วม
 
ระยะเวลา
1 ปี
ช่วงเวลา
7 ก.พ.60-6 ก.พ.61
งบประมาณ (บาท)
63,000