ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 768

ปีงบประมาณที่รับทุน
2560
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
กฤษดี พ่วงรอด
นักวิจัยร่วม
 
ระยะเวลา
1 ปี
ช่วงเวลา
31 ม.ค.60-30 ม.ค.61
งบประมาณ (บาท)
100,000