ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน) # 767

ปีงบประมาณที่รับทุน
2560
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
การพัฒนาโปรโตคอลการหาเส้นทางขนส่งข้อมูลที่คำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานและมีความน่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์วิทยุรู้คิด
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 
แหล่งทุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ซัมรี เจ๊ะอารน
นักวิจัยร่วม
 
ระยะเวลา
1 ปี 6 เดือน
ช่วงเวลา
31 ม.ค.60-30 ก.ค.61
งบประมาณ (บาท)
78,280