ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 765

ปีทีแล้วเสร็จ
2556
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
The Role of Social Marketing in Promotion of nutrition for Pregnant Women in Pattani,Thailand
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ฮัมเดีย มูดอ
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th