ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 764

ปีทีแล้วเสร็จ
2558
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
วิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะ ของผู้นำทางความคิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th