ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 763

ปีทีแล้วเสร็จ
2557
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
Teachers' development process through innovative teaching and learning model for Islamic Private Schools in the Three Southern Border Provinces in the 21st Century: Information Technology Integrated Approach
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ศิริยา บิลแสละ
นักวิจัยร่วม
นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง /มูอัลซัล บิลแสละ
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ