ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 762

ปีทีแล้วเสร็จ
2558
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
สุวนาถ ทองสองยอด
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th