ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 761

ปีทีแล้วเสร็จ
2544
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การวางผังรายการโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย.
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ชาลิสา มากแผ่นทอง
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
ทุนพัฒนานักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2542
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th