ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 760

ปีทีแล้วเสร็จ
2545
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ชาลิสา มากแผ่นทอง
นักวิจัยร่วม
ปรารถนา กาลเนาวกุล/ กุสุมา กูใหญ่
แหล่งทุนสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2545
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th