ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 759

ปีทีแล้วเสร็จ
2545
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน : กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ชาลิสา มากแผ่นทอง
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ