ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 758

ปีทีแล้วเสร็จ
2546
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การศึกษาสังคมแบบทวิภาษา : สภาพการใช้และผลกระทบทางสังคม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ปรารถนา กาลเนาวกุล
นักวิจัยร่วม
กุสุมา กูใหญ่
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ