ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 757

ปีทีแล้วเสร็จ
2546
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
สภาพแวดล้อมและปัญหาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
วลักษณ์กมล จ่างกมล
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ