ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 756

ปีทีแล้วเสร็จ
2546
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การมีส่วนร่วมรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม และปัจจัย เกื้อหนุนในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ประมงอวนรุนและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยองค์กรชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
นักวิจัยร่วม
กุสุมา กูใหญ่/ วลักษณ์กมล จ่างกมล
แหล่งทุนสนับสนุน
สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th