ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 755

ปีทีแล้วเสร็จ
2547
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
รายงานประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2544 และ 2546
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
นักวิจัยร่วม
กุสุมา กูใหญ่
แหล่งทุนสนับสนุน
เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ