ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 753

ปีทีแล้วเสร็จ
2545
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
พัฒนาการข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
จารียา อรรถอนุชิต
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th