ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 751

ปีทีแล้วเสร็จ
2550
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
โครงการวิจัยผลกระทบของการสื่อสารมวลชน : ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
นุวรรณ ทับเที่ยง
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ