ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 749

ปีทีแล้วเสร็จ
2550
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
ระบบป้องกันและเตือนภัยคุกคาม Server จากอินเทอร์เนต (Internet) แบบร่วมด้วยช่วยกัน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล
นักวิจัยร่วม
วิภัทร ศรุติพรหม
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th