ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 747

ปีทีแล้วเสร็จ
2550
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การวิจัยแบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
จารียา อรรถอนุชิต
นักวิจัยร่วม
อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ