ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 746

ปีทีแล้วเสร็จ
2550
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
สาร สื่อ สันติสุข-โครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสันติสุขของชาติ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
นักวิจัยร่วม
จารียา อรรถอนุชิต/ อรุณวรรณี บัวเนี่ยว/ สากีเราะ แยนา เบ็ญฺารูน/ ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล /วิภัทร ศรุติพรหม /วลักษณ์กมล จ่างกมล/นุวรรณ ทับเที่ยง/จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม/ศริยา บิลแสละ/ประสิทธิ์ อับดุลวาฮับ
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th